หลักเกณฑ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มุ่งที่จะเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นตัวอย่างการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ และสร้างสรรค์สังคมความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Society) จึงได้ริเริ่มรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยปี พ.ศ. 2550 โดยจะจัดให้มีการมอบรางวัลนี้เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อยกย่องนักทรัพยากรมนุษย์ตัวอย่างของประเทศซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การและสังคม พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์สู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การและประเทศ ในปีแรกได้จัดพิธีมอบรางวัลนี้แก่นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยจำนวน 45 ท่าน ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ดังนั้น ปี พ.ศ. 2552 สถาบันทรัพยากรมนุษย์ จึงกำหนดที่จะจัดพิธีมอบรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 (Thailand Top 100 HR) โดยในปีนี้จะมีการมอบรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยอีก เพื่อให้ประเทศไทยมีนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่น อันจะนำไปสู่การจัดตั้งสังคมความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Society) และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์มาช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป


 

 
 

© Copyright 2012. Human Resourses institue I thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3301-8 โทรสาร: 0-2226-5324