หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้ารับรางวัล ประจำปี 2552 จำแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประธานและกรรมการผู้บริหาร
กลุ่มผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ และ กลุ่มนักวิชาการและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมัครเข้ารับรางวัลในกลุ่มประธานและกรรมการผู้บริหาร (CEOs and Executives)

- เกณฑ์ด้านกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ (Corporate HR Strategy)

1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ครอบคลุมภารกิจด้านทรัพยากรมนุษย์
2. ประธานและคณะกรรมการบริหารองค์การตระหนักและเห็นความสำคัญของภารกิจด้านทรัพยากรมนุษย์

- เกณฑ์ด้านผลงานที่บรรลุเป้าหมาย (Achievement)

1. มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อองค์การและสังคม
2. การบรรลุเป้าหมายด้านทรัพยากรมนุษย์

- เกณฑ์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การ สังคมและประเทศชาติ (Strategy Implementation)

1. มีความเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์การกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
2. การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ (Investment in Human Resource) ที่เน้นความสำคัญในเชิงนโยบายและกิจกรรม
3. การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์
4. ภาพลักษณ์และจริยธรรมขององค์การด้านทรัพยากรมนุษย์
5. กิจกรรมเพื่อสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคม
6. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมัครเข้ารับรางวัลจากกลุ่มผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Professional)

- เกณฑ์ด้านกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ (Corporate HR Strategy)

1. มีบทบาทและส่วนร่วมในการกระตุ้นให้องค์การกำหนดนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์
2. มีความรู้ความสามารถในงานทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ

- เกณฑ์ด้านผลงานที่บรรลุเป้าหมาย (Achievement)

1. มีผลงานเด่นหรือผลงานสร้างสรรค์ด้านทรัพยากรมนุษย์
2. ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านทรัพยากรมนุษย์

- เกณฑ์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การ สังคมและประเทศชาติ (Strategy Implementation)

1. มีความเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์การกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
2. ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ (Investment in Human Resource)
3. จรรยาบรรณในกรอบวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์
4. การบริหารแรงงานสัมพันธ์
5. กิจกรรมเพื่อสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมัครเข้ารับรางวัลจากกลุ่มนักวิชาการและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์
(HR Academic and Consultant)

เกณฑ์ด้านการสร้างองค์ความรู้และคุณประโยชน์ต่อทรัพยากรมนุษย์

1. การสร้างคุณประโยชน์และหรือองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์
2. ผลงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ประจักษ์

เกณฑ์ด้านผลงานที่บรรลุเป้าหมาย (Achievement)

1. มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
2. ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านทรัพยากรมนุษย์อันเป็นที่ประจักษ์

เกณฑ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การและเพื่อสังคม (Strategy Implementation)

1. กิจกรรมเพื่อสังคม และการนำเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
2. มีจรรยาบรรณในกรอบวิชาชีพ
3. มีภาพลักษณ์ทางวิชาชีพที่ดี
4. มีบทบาทในการชี้นำองค์การ สังคมไปในทิศทางที่เหมาะสม
5. มีผลงานการนำความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ ไปปรับใช้เป็นที่ประจักษ์
6. สามารถประยุกต์ทฤษฎีด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร


 

 
 

© Copyright 2012. Human Resourses institue I thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3301-8 โทรสาร: 0-2226-5324