รางวัลเกียรติยศงานบริหารทรัพยากรบุคคลแห่งชาติ ภายใต้กรอบคุณธรรม

แก้วกลมเล็กเปรียมเสมือนหัวใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของสังคม (ที่โปร่งใสในทุกมุม ทุกมิติ) อันพร้อมที่จะเตบโตไปสู่ลูกโลกข้างบนที่ใหญ่กว่า ขยาย กว้างออกไปเป็นสังคมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR Society เพื่อสร้างเสริมกำลังและศักยภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศและทั้งโลกต่อไป

ทั้งหมดจะถูกโอบอุ้มด้วยกรอบสีทอง เข้มแข็ง สีทองสุกสว่างมาจากสีองค์พระพุทธรูป หมายถึงคุณงามความดี คุณธรรม ที่บุคลากรในองค์กรต้องมีประจำใจ และจะช่วยพยุง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่ในระดับสูงเสมอ

กรอบสีทองที่มีรูปร่างเป็นตัวอักษร “H” และ “R” หมายถึง “Human Resources”


 

 
 

© Copyright 2012. Human Resourses institue I thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3301-8 โทรสาร: 0-2226-5324