รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555

นายสันติ ภิรมย์ภักดี
นางพรรณสิริ อมาตยกุล
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
นายฉัตรพงษ์ วงษ์สุข
นายณรงค์ชัย ศิริรัตน์มานะวงศ์
นายกิติ มาดิลกโกวิท
นายทัสพร จันทรี
นางสุภาพร จันทร์จำเริญ
ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว
ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
นายศุภชัย เจียรวนนท์
นาวาอากาศตรี พญ.นลินี ไพบูลย์
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู
นายทัศไนย เปียระบุตร
นางดารณี ธีรธนากร
นายสุเมธ วงศ์บุญย์ยง
ดร.ภัทรพงษ์ พรรณศิริ
นายดิลก ถือกล้า
ดร.สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข
นายธีระชัย เชมนะสิริ
นายปรีชา วัชราภัย
ศ.ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์
ดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ

นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552

นายแก้วขวัญ วัชโรทัย
ศาสตราจารย์สมพงษ์ จุ้ยศิริ
ดร.อาณัติ อาภาภิรม
นายทวี บุตรสุนทร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายอดิเรก ศรีประทักษ์
ศาสตราจารย์(พิเศษ) วิชา มหาคุณ
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
นายสนั่น อังอุบลกุล
นายธัญญา ผลอนันต์
นายพูนธนา มุสิกบุญเลิศ
ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
นายทินกร เรือนทิพย์
นางอัมพร นิติสิริ
นางสุมนา วงษ์กะพันธ์
นายไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
นางจันทนี เทียนวิจิตร
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
ดร.อานนท์ ทับเที่ยง
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
นายสมเกียรติ ศิริชาติไทย
นายโชค บูลกุล

นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550

นายประวีณ ณ นคร
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
นายวิสาศ สิงหวิสัย
นายประกิต วิริโยทัย
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล
นางสุชาดา ยุวบูรณ์
ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
ดร.พัชนี จันทร์น้อย
นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ
นายพงศ์โพยม วาศภูติ
นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี
นางสาวจันทนา สุขุมานนท์
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย โถสุวรรณจินดา
นายมนูญ สรรค์คุณากร
นางโรสลินด์ เจริญวงศ์
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
นายวรพงษ์ รวิรัฐ
ดร.ดวงสมร แกลโกศล
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
นายบัณฑูร ล่ำซำ
นางชฎาวรรณ คังคะเกตุ
นายกานต์ ตระกูลฮุน
นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์
ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์
นางจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล
นายวีรศักดิ์ ชุณหจักร
นาวาอากาศโทบดินทร์ วิจารณ์
นายจรูญศักดิ์ ฉวีศักดิ์
นายธานินทร์ สุวงศ์วาร
นายสมพงษ์ เผอิญโชค
นางสาวรินา ปีตาสัย
นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
นายทายาท ศรีปลั่ง
ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล
นายณรงค์ เลิศกิตศิริ
นายทศ จิราธิวัฒน์
นายณรงค์วิทย์ แสนทอง
นายเฉลิมพล ปุณโณทก
นายสาระ ล่ำซำ
ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
นายวิสิฐ ตันติสุนทร


รางวัลชาวต่างประเทศหรือหน่วยงานระหว่างประเทศที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศไทย (Thammasat HR International Awards)


คำประกาศเกียรติคุณเจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ (Francois Touvenet)
คำประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Prof.Carrado Feroci)
คำประกาศเกียรติคุณดร.จีน แบร์รี (Dr.Jean Barry)
คำประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์โรเบิร์ต เอช.บี.เอกเซลล์ (Prof.Dr.Robert H. B.Exell)
คำประกาศเกียรติคุณมร.เคิร์ท ว๊าชไฟท์ล (Mr.Kurt Wachtveitl)
คำประกาศเกียรติคุณมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (Toyota Thailand Foundation – TTF)


 

 
 

© Copyright 2012. Human Resourses institue I thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3301-8 โทรสาร: 0-2226-5324