คณะกรรมการ

ดำเนินงานจัดงานวันมอบรางวัล นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552

ประธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพลนิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ
นายเด่นพงษ์ พลละคร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักทรัพยากรมนุษย์ฯ พ.ศ.2550
นายสุธี พนาวร ประธานคณะกรรมการสรรหานักทรัพยากรมนุษย์ฯ พ.ศ.2550
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดงานนักทรัพยากรมนุษย์ฯ พ.ศ.2550
รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑล ศรีเสริมโภค ประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักทรัพยากรมนุษย์ฯ พ.ศ.2552
นายบำรุง รามศรี ประธานคณะกรรมการสรรหานักทรัพยากรมนุษย์ฯ พ.ศ.2552
Prof. Dr. John E. Butler ศาสตราจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรมนุษย์
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ องค์วิศิษฐ์ ศาสตราจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรมนุษย์
นายเศรษฐชัย ศรีวีระกุล กรรมการจัดงานนักทรัพยากรมนุษย์ฯ พ.ศ.2550
รองศาสตราจารย์ไว จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์

คณะอนุกรรมการสรรหานักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552

ประธาน
ชมรมที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรานนท์ จงรัตน์ศรีกุล

อนุกรรมการ
ชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นายอนุสรณ อินทเชต
ชมรมบริหารงานบริหารงานทรัพยากรบุคคลธุรกิจการเงิน นายดุสิต รัชตเศรษฐนันท์
ชมรมการบริหารงานบุคคลยุคใหม่ นางพัสตราภรณ โยเนยามะ
ชมรมนักบริหารทรัพยากรบุคคล นายสมศักดิ์ วิศวแสวงสุข
ชมรมบริหารงานบุคคลสุขสวัสดิ์ นายชูชาติ พิมพ์กา
ชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี นายสราวุธ ใจเย็น
ชมรมอุตสาหกรรมบางปู นายวิชา สุขุมาวาสี
ชมรมบริหารงานบุคคลบางกระดี นายทศพล อมรพิชญปรัชญา
ชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร นายธนวัฒน์ โทวัฒนพันธ์
ชมรมบริหารงานบุคคลเทเลคอม ดร.ดวริต ตัณฑ์ ศุภศิริ
ชมรมบริหารงานบุคคลชายคลอง นายนัฐพล ระเบียบโอษฐ์
ชมรมผู้บริหารงานบุคคล นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นายสานิด แขกสะอาด
ชมรมบริหารทรัพยากรมนุษยจังหวัดลำพูน นางสาวสมฤทัย สุรินทร์คำ
ชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร นายโสภณ หงส์ไทย
ชมรมบริหารงานบุคคลบางปะอิน นายภาคิณ บุปผาชาติ
ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดระยอง นายชาตรี บุญนาค
ชมรมกลุ่มบริหารงานบุคคลสถานีโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์/บันเทิง นายสุวัฒน์ บัวอุไร
ชมรมบริหารงานบุคคลบ้านบึง นายระวี กลิ่นดอกไม้
ชมรมบริหารบุคคลธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน นายสนธยา เผ่าดี
ชมรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและอุตสาหกรรมเวลโกรว์ นายสมหวัง ภัคเขียว
ชมรมผู้บริหารแรงงานสัมพันธ์อีสเทิร์นซีบอร์ด นายเอนก อรรถจินดา
ชมรมบริหารงานบุคคลสงขลา นายอาดุลย์ ชุมประมาณ

คณะกรรมการสังคมแห่งนักทรัพยากรมนุษย์ไทย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางกรชศา เจริญเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑล ศรีเสริมโภค
ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี
นายจาดุร อภิชาตบุตร
นายจำเนียร จวงตระกูล
นางจิราพร คูสุวรรณ
นายฉัตรพงษ์ วงษ์สุข
นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์
ดร.ชุมพล พรประภา
นายเด่นพงษ์ พลละคร
นายทศพร ศิริสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุนนาค
ดร.ธวัชชัยยงกิตติกุล
ดร.นงนุช วิชญะเดชา
นายนพดล ชาญใช้จักร
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร
นายบำรุง รามศรี
นายปรีชา ธนสุการณ์
นายปรีชา วัชราภัย
นางสาวพรรณราย ขันธกิจ
นายพานิช เหล่าศิริรัตน์
รองศาสตราจารย์ พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์
นายพีระพงษ์ สุนทรวิภาต
พลโทภานุมาต สีวะรา
นางมาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
นางสาวเยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร
นายรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย ขันตี
นายวิชัย ศิรินคร
นายวิเชียร สังเกิด
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
นายวิโรจน์ สิริจันทานนท์
รองศาสตราจารย์ไว จามรมาน
นายศรัณย์ เรือนทิพย์
นายเศรษฐชัย ศรีวีระกุล
นายเอกธนัช ทวีสุขธนกุล
นายสม ศุภนคร
นายสมชาย ปัญญเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ
ดร.สมประสงค์ โกศลบุญ
นายสมพงศ์ นครศรี
นายสาธิต ยินดีพิธ
นางสุชาดา สุขสวัสดิ์ ณอยุธยา
นายสุธี พนาวร
รองศาสตราจารย์ สุพานี สฤษฎ์วานิช
นางสาวสุมณฑา ตันวงศ์วาล
นายสุรชัย ปลั่งสมบัติ
นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์
นายโสภณ ฐิตะสัจจา
ดร.อนุชา ทีรคานนท์
นายอุทัย เบญจฤทธิ์


 

 
 

© Copyright 2012. Human Resourses institue I thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3301-8 โทรสาร: 0-2226-5324