หลักสูตรอบรมระยะยาว 3 หลักสูตร
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม จำนวน
ชม.
สถานที่
จัดอบรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 แบบอย่างแนวปฏิบัติชั้นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ (Best Practices in HR) รุ่นที่ 6 (อบรมทุกวันเสาร์) (17 วัน)
          - ภาคบรรยาย ค่าลงทะเบียน 69,000.-
          - ภาคศึกษาดูงานต่างประเทศเยอรมัน หรือประเทศในยุโรป
          ค่าลงทะเบียน 100,000.-
รวมค่าลงทะเบียนภาคบรรยายและภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ 169,000 บาท/คน
98 โรงแรมในกรุงเทพ           17 มิ.ย. - 4 พ.ย.  
2 Strategic HRM (อบรมทุกวันพุธและพฤหัสบดี) (8 วัน)
ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท/คน
48 โรงแรมในกรุงเทพ              

9 ส.ค.-
6 ก.ย.

     
3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Development)
รุ่นที่ 3 (อบรมทุกวันพุธและพฤหัสบดี) (6 วัน)

ค่าลงทะเบียน 23,000 บาท/คน
36 โรงแรมในกรุงเทพฯ           7-28
มิ.ย.
           

สมัครออนไลน์ << คลิ๊ก

 

หลักสูตรอบรมระยะสั้น 7 หลักสูตร
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม จำนวน
ชม.
สถานที่
จัดอบรม
ธ.ค.
59
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring Technique) (2 วัน)
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/คน
12 ห้องนิคม จันทรวิทุร มธ. ท่าพระจันทร์               รุ่น 2
26,27
         
2 การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(Individual Development Plan- IDP) (2 วัน)
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/คน
12 ห้องนิคม จันทรวิทุร มธ. ท่าพระจันทร์             รุ่น 2
14,15
      รุ่น 3
18,19
   
3 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (2 วัน)
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/คน
12 ห้องนิคม จันทรวิทุร มธ. ท่าพระจันทร์           รุ่น 1
17,18
             
4 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning : SHRP)
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/คน
12 ห้องนิคม จันทรวิทุร มธ. ท่าพระจันทร์           รุ่น 2
24,25
            รุ่น 3
20,21
5 การจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร
(Training Roadmap) (2 วัน)

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/คน
12 ห้องนิคม จันทรวิทุร มธ. ท่าพระจันทร์ รุ่น 2
20,21
      รุ่น 3
26,27
            รุ่น 4
15,16
 
6

การประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ROI on HRD) (1 วัน)
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน

6 ห้องนิคม จันทรวิทุร มธ. ท่าพระจันทร์                   รุ่น 2
13
     
7 HRM for Line Manager (3 วัน)
ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท/คน
18 โรงแรมในกรุงเทพฯ                 รุ่น 2
22,24
       
8 ความก้าวหน้าของการสรรหายุค 4.0 : แหล่งวิธีการคัดเลือก (1 วัน)
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
6 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค                   รุ่น 1
15
     

สมัครออนไลน์ << คลิ๊ก

Download ใบสมัคร Click

Download จดหมายเชิญ ภาครัฐ , ภาคเอกชน , มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: กำหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 613 3303, 087 773 9268 (งานบริการวิชาการ)

 

>> กลับหน้าหลัก <<

 

© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324