คณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการสถาบันทรัพยากรมนุษย์

 
 
1.บรรณาธิการ (อาจารย์ ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์)
2.ผู้ช่วยบรรณาธิการ (อาจารย์ ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์)
3.อาจารย์ ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ
4.นางฉันทิชา ศรีโยธิน
5.นายชินกฤต คงเจริญพร
6.นางสาวอุไรวรรณ รุ่งไหรัญ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

TH / EN
 
 
 ออนไลน์  61 คน

แบบประเมินความถนัด
ทางวิชาชีพ

แบบสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร

แบบทดสอบองค์ความรู้และสำนึกความเป็นประชากรอาเซียนวีดีโอรายการโทรทัศน์ HR Society

รางวัลนักทรัพยากร
มนุษย์ดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย

 

 
© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324