คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสถาบันทรัพยากรมนุษย์

 
 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
2.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ
3.ดร.นัฐวุฒิ พงศ์สิริ
4.ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
5.ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
6.รศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
7.ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์
8.ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ โสภฐิติ
9.นางฉันทิชา ศรีโยธิน
ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 

TH / EN
 
 
 ออนไลน์  86 คน

แบบประเมินความถนัด
ทางวิชาชีพ

แบบสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร

แบบทดสอบองค์ความรู้และสำนึกความเป็นประชากรอาเซียนวีดีโอรายการโทรทัศน์ HR Society

รางวัลนักทรัพยากร
มนุษย์ดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย

 

 
© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324