คณะกรรมการโครงการบริการสังคมสถาบันทรัพยากรมนุษย์

 
 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
2.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ
3.รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒนเสริญ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
6.อาจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
7.นางฉันทิชา ศรีโยธิน
8.นางวีนัส ลำทา
9.นางศรีรัตน์ ขันธมาลัย
10.นายพีรณัฐ ศิริวัชราวงศ์
ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

TH / EN
 
 
 ออนไลน์  60 คน

แบบประเมินความถนัด
ทางวิชาชีพ

แบบสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร

แบบทดสอบองค์ความรู้และสำนึกความเป็นประชากรอาเซียนวีดีโอรายการโทรทัศน์ HR Society

รางวัลนักทรัพยากร
มนุษย์ดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย

 

 
© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324