คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยสถาบันทรัพยากรมนุษย์

 
 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิณ เกชาคุปต์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช  
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ 
5.อาจารย์ ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์  
6.อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ 
7.อาจารย์ ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ 
8.อาจารย์ ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์  
9.นางฉันทิชา ศรีโยธิน
10.นายชินกฤต คงเจริญพร

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

TH / EN
 
 
 ออนไลน์  59 คน

แบบประเมินความถนัด
ทางวิชาชีพ

แบบสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร

แบบทดสอบองค์ความรู้และสำนึกความเป็นประชากรอาเซียนวีดีโอรายการโทรทัศน์ HR Society

รางวัลนักทรัพยากร
มนุษย์ดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย

 

 
© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324