คณะกรรมการประจำสถาบันทรัพยากรมนุษย์

 
 

1. รศ.ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์           

ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์         

2. รศ.วุฒิสาร ตันไชย 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า        

3. นายณรงค์ชัย ศิริรัตน์มานะวงศ์         

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

4. นายสุเมธ วงศ์บุณย์ยง  

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)    

5. นายกิติ มาดิลกโกวิท

ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

6. ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์      

นักวิชาการอุวุโส ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์
และพัฒนาสังคม HRS

7. รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช  

อาจารย์พิเศษ

8. รศ.เกศินี วิฑูรชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต

9. รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

10. รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

11. ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

12. ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

13. ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์  วีระสมบัติ         

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันทรัพยากรมนุษย์        

14. นางฉันทิชา ศรีโยธิน  

เลขานุการสถาบันทรัพยากรมนุษย์

15. นางศรีรัตน์ ขันธมาลัย

หัวหน้างานวางแผนและบริหารสำนักงาน

16. นางสาวนวรัตน์ เทียนขาว  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                                                                 

 

 
TH / EN
 
 
 ออนไลน์  58 คน

แบบประเมินความถนัด
ทางวิชาชีพ

แบบสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร

แบบทดสอบองค์ความรู้และสำนึกความเป็นประชากรอาเซียนวีดีโอรายการโทรทัศน์ HR Society

รางวัลนักทรัพยากร
มนุษย์ดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย

 

 
© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324