รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันทรัพย์พยากรมนุษย์
  รศ.วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
  นายณรงค์ชัย ศิริรัตน์มานะวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บจก.โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย
 
       
  นายสุเมธ วงศ์บุณย์ยง
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานทรัพยากรบุคคล
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
  นายกิติ มาดิลกโกวิท
ผู้อำนวยการ
สำนักงานการบุคคลกลาง
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
  ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์
นักวิชาการอาวุโส
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย TDRI
 
       
  รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
อาจารย์พิเศษ
  รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และบริหารศูนย์รังสิต
  รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
       
  รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
  ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
รองคณะบดีฝ่ายการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์
 
         
  ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
สถาบันทรัพยากรมนุษย์
  นางฉันทิชา ศรีโยธิน
เลขานุการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
     

TH / EN
 
 
 ออนไลน์  67 คน

แบบประเมินความถนัด
ทางวิชาชีพ

แบบสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร

แบบทดสอบองค์ความรู้และสำนึกความเป็นประชากรอาเซียนวีดีโอรายการโทรทัศน์ HR Society

รางวัลนักทรัพยากร
มนุษย์ดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย

 

 
© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324