การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถและศักยภาพของนักวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน

 
ผู้วิจัย : นายกิตติภูมิ วิเศษศักดิ์  

การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนใน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) ด้านการศึกษาและความสามารถในการทำงาน 2) ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย 3) ด้านสุขภาพ และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพและความสามารถของเด็กและเยาวชนดังกล่าวใน 2 มิติ คือ ปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ ซึ่งรูปแบบของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการผสมผสานทั้งการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยมุ่งหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาวิจัยคือ การรับทราบข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยส่งผลให้เกิดความแตกต่างของความสามารถและศักยภาพของแรงงานอาเซียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักวิชาชีพอาเซียนต่อไปน

 
TH / EN
 
 
 ออนไลน์  74 คน

แบบประเมินความถนัด
ทางวิชาชีพ

แบบสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร

แบบทดสอบองค์ความรู้และสำนึกความเป็นประชากรอาเซียนวีดีโอรายการโทรทัศน์ HR Society

รางวัลนักทรัพยากร
มนุษย์ดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย

 

 
© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324