เป้าหมาย

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือจัดการทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR) ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

2. เพื่อให้สถาบันทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง

3. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา หรือจัดการทรัพยากรมนุษย์และความสำคัญของงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

4. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลผลงานและประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นกรณีศึกษากรณีตัวอย่างใน
การศึกษาเรียนรู้ในวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อไป

5. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ของคนไทยให้ตอบสนองในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไป


 

 
 

© Copyright 2012. Human Resourses institue I thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3301-8 โทรสาร: 0-2226-5324